ابزارهای شروع برنامه نویسی چیست؟

در این بخش سعی کرده ایم با آماده سازی لیستی ابزارهای برنامه نویسی را برای شروع و ادامه ی فرآیند شغلی و کاری شما در برنامه نویسی را آماده کنیم.

برنامه نویسی
برنامه نویسی

ابزارهای پر کاربرد و مفید برنامه نویسی که در حال حاضر توسط برنامه نویسان استفاده می شود به شرح زیر است.

لیست ابزارهای پرکاربرد برنامه نویسی :

 • Atom
 • Cloud9 IDE
 • CodeCharge Studio
 • Code Envy
 • CodeLobster
 • codepenComparison of IDEs
 • Crimson Editor
 • Delphi XE3
 • Dreamweaver CS6
 • Eclipse PHP Developer Tools
 • xpression Studio
 • FiddleSalad
 • HTML5 Builder
 • JSFiddle
 • Koding
 • Komodo Edit
 • Light Table
 • notepad++
 • Nightcode
 • MacRabbit Espresso
 • NetBeans
 • emu8086
 • phpDesigner
 • PHPEclipse
 • PhpEd
 • PHPEdit
 • PhpStorm
 • Rapid PHP Editor
 • Sublime Text
 • Text Wrangler
 • TextMate
 • Thimble
 • Visual Studio
 • Zend Studio

 

این لیست به مرور بروزرسانی می شود…