عضو کانال یوتیوب ما شوید.

ساخت کاراکتر دختر با html

ساخت کاراکتر دختر با html
ساخت کاراکتر دختر با html

ساخت کاراکتر دختر با html

در این نوشته به ساخت یک کاراکتر‌دختر با کمک html و css می پردازیم؛ اگر علاقه به مشاهده ی این آموزش دارید همراه ما باشید.

 

پیشنهاد نویسنده:

 

ساخت کاراکتر دختر با html

کد:

 

<!DOCTYPE html>
<html>
	<head>
		<title>Girl With HTML+CSS | By Amirshnll</title>
		<meta http-equiv="refresh" content="1">

		<style type="text/css">
			
			body {
			background:#b4fddd;
			}

			.clearfix {
			clear:both!important;
			}

			.circle {
			background:linear-gradient(to bottom,#2dca81 0%,#b4fddd 70%);
			border-radius:100%;
			height:400px;
			width:400px;
			display:flex;
			margin:130px auto;
			}

			.girl {
			width:100px;
			margin:200px auto;
			}

			.hair,.face,.hair-in-face,.neck,.hair-curve-1,.hair-curve-2,.hair-curve-3,.hair-curve-4,.hair-curve-5,.hair-curve-6,.hair-curve-7,.body,.head-flower {
			position:absolute;
			}

			.hair {
			background:#161817;
			height:170px;
			width:140px;
			border-top-right-radius:50px;
			border-top-left-radius:50px;
			border-bottom-right-radius:55px;
			border-bottom-left-radius:55px;
			top:100px;
			left:0;
			right:0;
			margin:auto;
			}

			.face {
			width:100px;
			height:130px;
			border-radius:100%;
			background-color:#d1b5a9;
			top:120px;
			left:0;
			right:0;
			z-index:1;
			margin:auto;
			}

			.hair-in-face {
			background:#161817;
			height:30px;
			width:80px;
			border-bottom-right-radius:150px;
			border-bottom-left-radius:150px;
			top:125px;
			left:0;
			right:60px;
			z-index:2;
			transform:rotate(330deg);
			margin:auto;
			}

			.hair-curve-1 {
			background-color:#161817;
			width:70px;
			height:50px;
			top:100px;
			left:90px;
			right:0;
			z-index:0;
			border-top-right-radius:55px;
			border-top-left-radius:55px;
			float:right;
			transform:rotate(35deg);
			margin:auto;
			}

			.hair-curve-2 {
			background-color:#161817;
			width:70px;
			height:50px;
			top:85px;
			left:0;
			right:0;
			z-index:0;
			border-top-right-radius:55px;
			border-top-left-radius:55px;
			float:right;
			margin:auto;
			}

			.hair-curve-3 {
			background-color:#161817;
			width:70px;
			height:50px;
			top:100px;
			left:-90px;
			right:0;
			z-index:0;
			border-top-right-radius:55px;
			border-top-left-radius:55px;
			float:right;
			transform:rotate(-35deg);
			margin:auto;
			}

			.hair-curve-4 {
			background-color:#161817;
			width:70px;
			height:50px;
			top:140px;
			left:-120px;
			right:0;
			z-index:0;
			border-top-right-radius:55px;
			border-top-left-radius:55px;
			float:right;
			transform:rotate(-90deg);
			margin:auto;
			}

			.hair-curve-5 {
			background-color:#161817;
			width:70px;
			height:50px;
			top:180px;
			left:-120px;
			right:0;
			z-index:0;
			border-top-right-radius:55px;
			border-top-left-radius:55px;
			float:right;
			transform:rotate(-90deg);
			margin:auto;
			}

			.hair-curve-6 {
			background-color:#161817;
			width:70px;
			height:50px;
			top:140px;
			left:120px;
			right:0;
			z-index:0;
			border-top-right-radius:55px;
			border-top-left-radius:55px;
			float:right;
			transform:rotate(90deg);
			margin:auto;
			}

			.hair-curve-7 {
			background-color:#161817;
			width:70px;
			height:50px;
			top:180px;
			left:120px;
			right:0;
			z-index:0;
			border-top-right-radius:55px;
			border-top-left-radius:55px;
			float:right;
			transform:rotate(90deg);
			margin:auto;
			}

			.eye {
			width:100%;
			margin-top:10px;
			}

			.left-eye {
			border-radius:70px;
			width:25px;
			height:15px;
			background:#fff;
			text-align:center;
			display:inline-block;
			float:left;
			margin-left:15px;
			border-top:2px dotted #150e07;
			}

			.right-eye {
			border-radius:70px;
			width:25px;
			height:15px;
			background:#fff;
			display:inline-block;
			float:right;
			text-align:center;
			margin-right:15px;
			border-top:2px dotted #150e07;
			}

			.eye-dot {
			background-color:#150e07;
			border-radius:100%;
			width:14px;
			height:14px;
			margin:.7px auto;
			}

			.eye-bro {
			width:100%;
			margin-top:30px;
			}

			.left-eye-bro {
			width:30px;
			height:5px;
			background-color:#281914;
			float:left;
			margin-left:15px;
			display:inline-block;
			border-top-left-radius:5px;
			border-top-right-radius:2px;
			}

			.right-eye-bro {
			width:30px;
			height:5px;
			background-color:#281914;
			float:right;
			margin-right:15px;
			border-top-right-radius:5px;
			border-top-left-radius:2px;
			display:inline-block;
			}

			.nose {
			width:7px;
			height:25px;
			background-color:#f1d5c9;
			border-radius:5px;
			margin:auto;
			}

			.lips {
			width:50px;
			border-radius:100%;
			overflow:hidden;
			margin:auto;
			}

			.top-lip {
			width:50px;
			height:10px;
			border:solid 4px #a44e57;
			border-radius:100%;
			margin-top:-15px;
			border-color:transparent transparent #a44e57;
			}

			.bottom-lip {
			width:50px;
			height:10px;
			border:solid 4px #6b2528;
			border-radius:100%;
			border-color:transparent transparent #6b2528;
			}

			.neck {
			background-color:#d1b5a9;
			width:30px;
			height:35px;
			top:240px;
			left:0;
			right:0;
			z-index:2;
			border-bottom-right-radius:100%;
			border-bottom-left-radius:100%;
			margin:auto;
			}

			.body {
			background-color:#174632;
			width:140px;
			height:200px;
			top:260px;
			left:0;
			right:0;
			z-index:1;
			border-top-right-radius:55px;
			border-top-left-radius:55px;
			border-bottom-right-radius:15px;
			border-bottom-left-radius:15px;
			overflow:hidden;
			margin:auto;
			}

			.collar {
			border-bottom-right-radius:55px;
			border-bottom-left-radius:55px;
			background-color:#d1b5a9;
			width:100px;
			height:30px;
			margin:auto;
			}

			.hands {
			z-index:2 !important;
			position:relative;
			}

			.left-hand {
			background-color:#d1b5a9;
			height:150px;
			width:30px;
			border-bottom-right-radius:10px;
			border-bottom-left-radius:10px;
			transform:rotate(-30deg);
			margin-left:20px;
			box-shadow:0 0 2px #0d271c;
			overflow:all;
			z-index:2;
			float: left;
			position: relative;
			}

			.right-hand {
			background-color:#d1b5a9;
			height:150px;
			width:30px;
			right:0;
			border-bottom-right-radius:10px;
			border-bottom-left-radius:10px;
			transform:rotate(10deg);
			margin-right:20px;
			box-shadow:0 0 2px #0d271c;
			overflow:all;
			z-index:2;
			margin-top:10px;
			float: right;
			position: relative;
			}

			.sleeve {
			background-color:#174632;
			height:50px;
			width:100%;
			margin:-5px;
			padding:5px;
			}

			.head-flower {
			top: 120px;
			z-index: 3;
			border-radius: 100%;
			}

			.head-flower div {
			width: 12px;
			height: 12px;
			border-radius: 100%;
			float: left;
			background-color: #e84118;
			}

			.head-flower-1 {
			z-index: 1;
			margin: -6px 13px;
			}

			.head-flower-2 {
			z-index: 2;
			margin: 0 7px;
			}

			.head-flower-3 {
			z-index: 3;
			margin: 0 -8px;
			}

			.head-flower-4 {
			z-index: 3;
			margin: 5px -13px;
			}

			.head-flower-5 {
			z-index: 4;
			background-color: #fbc531 !important;
			margin: 0 -13.5px;
			}

			p {
				font-family: tahoma;
				font-size: 11px;
				letter-spacing: 3px;
				text-align: center;
			}

		</style>
	</head>

	<body>

		<div class="circle">

			<div class="girl">

				<div class="hair"></div>
				<div class="hair-in-face"></div>

				<div class="head-flower">
					<div class="head-flower-1"></div>
					<div class="head-flower-2"></div>
					<div class="head-flower-3"></div>
					<div class="head-flower-4"></div>
					<div class="head-flower-5"></div>
				</div>

				<div class="hair-curve-1"></div>
				<div class="hair-curve-2"></div>
				<div class="hair-curve-3"></div>
				<div class="hair-curve-4"></div>
				<div class="hair-curve-5"></div>
				<div class="hair-curve-6"></div>
				<div class="hair-curve-7"></div>

				<div class="face">
					<div class="eye-bro">
						<div class="left-eye-bro"></div>
						<div class="right-eye-bro"></div>
						<div class="clearfix"></div>
					</div>
					<div class="eye">
						<div class="left-eye">
							<div class="eye-dot"></div>
						</div>
						<div class="right-eye">
							<div class="eye-dot"></div>
						</div>
						<div class="clearfix"></div>
					</div>
					<div class="nose"></div>
					<div class="lips">
						<div class="bottom-lip"></div>
						<div class="top-lip"></div>
					</div>
				</div>
				<div class="neck"></div>

				<div class="body">
					<div class="collar"></div>
					<div class="hands">
						<div class="left-hand">
							<div class="sleeve"></div>
						</div>
						<div class="right-hand">
							<div class="sleeve"></div>
						</div>
						<div class="clearfix"></div>
					</div>
					<div class="clearfix"></div>
				</div>

			</div>

		</div>

		<p>&copy; 2019 Amir Shokri [Mr.nll].</p>

	</body>
</html>

 

کلاس های استفاده شده در کد بالا به شرح زیر می باشد:

 • circle
 • girl
 • hair
 • hair-in-face
 • head-flower
 • head-flower-1
 • head-flower-2
 • head-flower-3
 • head-flower-4
 • head-flower-5
 • hair-curve-1
 • hair-curve-2
 • hair-curve-3
 • hair-curve-4
 • hair-curve-5
 • hair-curve-6
 • hair-curve-7
 • face
 • eye-bro
 • left-eye-bro
 • right-eye-bro
 • clearfix
 • eye
 • left-eye
 • eye-dot
 • right-eye
 • eye-dot
 • nose
 • lips
 • bottom-lip
 • top-lip
 • neck
 • body
 • collar
 • hands
 • left-hand
 • sleeve
 • right-hand
 • sleeve
 • clearfix

 

اگر شکل خاصی مد نظر دارید در بخش نظرات به ما پیشنهاد ترسیم آن با HTML و CSS را بدهید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 2 میانگین: 5]