عضو کانال تلگرام ما شوید.

پاسخ سوال جنایت + کوئرا

پاسخ سوال جنایت + کوئرا
پاسخ سوال جنایت + کوئرا

پاسخ سوال جنایت + کوئرا

در این نوشته تمرین “دایره عجیب” که در وبسایت کوئرا موجود می باشد را برای شما کاربران عزیز حل کرده ایم.

 

در مورد سایت کوئرا بیشتر بخوانید…

 

تمرین جنایت کوئرا + سی پلاس پلاس

رتبه‌ی ۱۶۱ سال بعد: دوره چهار حلی سه کنکور دارند!

رتبه‌ی یک پارسال: اه!اه! پس ۱۶۰ تا بذار رو رتبت!

مدتی پیش تصمیم گرفته بودم وارد بازار عرضه‌ی کتاب کنکور شوم! و این دقیقاً پس از آن بود که قیمت‌های سرسام آورش کمرم را شکسته بود! درحال حاضرa_1‌ شیمیِ خیلی قهوه ای و  دیفرانسیلِ باج و a_3 هندسه یِ خوشخوار داریم. هر بار می‌توانیم یکی از دو کار را انجام دهیم:

 1. دو تا از یک نوع را بفروشیم.
 2. دو تا از انواع مختلف بدهیم و یکی از نوع دیگر پس بگیریم.

اگر در آخر دقیقاً یکی از یک نوع بماند آن از کدام نوع ها می‌تواند باشد؟

 

ورودی سوال جنایت

در تنها خط ورودی سه عدد , ,  می آیدکه هرکدام تعداد یک نوع کتاب را معلوم می‌کند.

خروجی سوال جنایت

در تنها خط خروجی سه کلمه بنویسید و در امین کلمه معلوم کنید که آیا می‌توان طوری کار ها را انجام داد که در آخر تنها یکی از نوع  بماند(و از انواع دیگر چیزی نمانده باشد). اگر ممکن بود YES، و در غیر این صورت ‍‍‍NO را چاپ کنید.

 

حل سوال جنایت (به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس)

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <vector>
#include <map>
#include <iomanip>
#include <string.h>
#include <string>
#include <queue>
#include <deque>
#include <bitset>
#include <iterator>
#include <list>
#include <stack>
#include <set>
using namespace std;
 
const char nl = '\n';
#define IN(A, B, C) assert( B <= A && A <= C)
#define PI 3.1415926535897932384626433832795
#define tr(c,i) for(__typeof__((c)).begin() i = (c).begin(); i != (c).end(); i++)
#define present(c,x) ((c).find(x) != (c).end())
#define cpresent(c,x) (find(all(c),x) != (c).end())
#define sz(a) int((a).size())
#define acc ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
#define ll long long
#define ld long double
#define inf 2147483647
#define infll 9223372036854775807
#define pr(i) cout << setprecision(i);
#define prc(i) cout << fixed << setprecision(i);
#define endl '\n'
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
#define rall(x) (x).rbegin, (x).rend()
#define rep(i , j , n) for(ll i = j ; i <= n ; i++)
#define per(i , j , n) for(ll i = j ; i >= n ; i--)
#define debug(n1) cout << #n1 << ": " << (n1) << endl
#define adebug(n1) cout << #n1 << ": "; rep(i, 0, (sizeof(n1)/sizeof(*n1))-1) cout << n1[i] << " "; cout << endl;
#define vdebug(n1) cout << #n1 << ": "; rep(i, 0, n1.size()-1) cout << n1[i] << " "; cout << endl;
#define bdebug(n1) cout << #n1 << ": "; for(const auto&value : n1) cout << value << " "; cout << endl;
#define ndebug(n1, n) cout << #n1 << ": "; rep(i, 0, n-1) cout << n1[i] << " "; cout << endl;
#define ell endl << endl;
//#define max(a, b) ((a > b) ? a : b)
//#define min(a, b) ((a < b) ? a : b)
ll max(int a,ll b){ return max((ll)a,b);}
ll min(int a,ll b){ return min((ll)a,b);} 
ll min(ll a,int b){ return min(a,(ll)b);}
ll max(ll a,int b){ return max(a,(ll)b);}
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
ll dx[]={0,0,1,-1};
ll dy[]={1,-1,0,0};
ll dxk[]={0,0,1,-1,1,1,-1,-1};
ll dyk[]={1,-1,0,0,1,-1,1,-1};
bool isint(double d) { return (d == floor(d));}
bool isint(float d) { return (d == floor(d));}
ll gcd(ll a, ll b) { return b ? gcd(b, a%b) : a; }
ll lcm(ll a, ll b) { return a * b / gcd(a, b); }
ll ipow(ll a, ll b)
{
  ll r = 1;
  rep(i, 1, b) r *= a;
  return r;
}
#define mod 1000000007//1000000007, 998244353
ll power(ll a,ll b){
  if(a==1 || b==0)
    return 1;
  ll c = power(a,b/2);
  ll res = (c*c) % mod;;
  if(b%2)
    res = (res*(a % mod))%mod;
  return res;
}
bool isPrime(int n)
{
  if(n == 1)
    return false;
  for(int i=2; i<=sqrt(n); i++)
  {
    if(n % i == 0)
      return false;
  }
 
  return true;
}
string toBase(int n, int b)
{
  string oval = "";
  while(n >= 1)
  {
    if(n%b < 10)
      oval += to_string(n%b);
    else
      oval += 'A' + (n%b - 10);
    n /= b;
  }
  reverse(oval.begin(), oval.end());
  return oval;
}
 
void solve()
{
 
}
 
int main()
{
  #ifndef Test 
    acc;
  #endif
  int sl, sr;
  cin >> sl >> sr;
  int n;
  cin >> n;
  vector<pair<int, int>> m(n);
  for(int i=0; i<n; i++)
    cin >> m[i].first >> m[i].second;
 
  map<int, pair<int, int>> z;
  rep(i, 0, n-1)
  {
    if(z.find(m[i].first) == z.end())
      z.insert(mp(m[i].first, mp(0, 0)));
    if(z.find(m[i].second) == z.end())
      z.insert(mp(m[i].second, mp(0, 0)));
  }
  
  rep(i, 0, n-1)
  {
    auto it = z.find(m[i].first);
    while(it->first < m[i].second)
    {
      it->second.first ++;
      it->second.second ++;
      it ++;
    }
 
    if(it->first == m[i].second)
      it->second.first ++;
  }
 
  int maxi = 0;
  int mini = inf;
  for(auto it=z.begin(); it!=z.end(); ++it)
  {
    auto p = (*it);
    if((p.first >= sl || (next(it) != z.end() && next(it)->first > sl)) && (p.first < sr))
    {
      if(p.second.second < mini)
        mini = p.second.second;
    }
 
    if(p.first >= sl && p.first <= sr)
    {
      if(p.second.first > maxi)
        maxi = p.second.first;
    } 
  }
 
  cout << mini << " " << maxi;
 
  #ifdef Test 
    cout << endl; system("pause");
  #endif
  return 0;
}

 

 

منبع سوال : وبسایت کوئرا

 

اگر روش حل بهتری برای “تمرین جنایت ” دارید برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان به اشتراک بگذاریم.

اگر سوال خاصی را مدنظر دارید در بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا حل آن سوال را در الویت محتوای سایت بگذاریم.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]