عضو کانال یوتیوب ما شوید.

پاسخ سوال لکنت + کوئرا

پاسخ سوال لکنت + کوئرا
پاسخ سوال لکنت + کوئرا

پاسخ سوال لکنت + کوئرا

در این نوشته تمرین “لکنت” که در وبسایت کوئرا موجود می باشد را برای شما کاربران عزیز حل کرده ایم.

 

 

در مورد سایت کوئرا بیشتر بخوانید…

 

تمرین لکنت کوئرا + سی پلاس پلاس

کریم یک کودک ۵ ساله است که در گفتن برخی حروف انگلیسی مشکل دارد.

برای مثال او گاهی از اوقات به جای حرف K، حرف T را تلفظ میکند. اما او هیچ‌گاه به جای حرف T، حرف K را تلفظ نمی‌کند.

همینطور او گاهاَ حرف G را به اشتباه D تلفظ می‌کند. و R را بعضی اوقات L تلفظ می‌کند و بعضی اوقات F. البته پیش می‌آید که این حروف را درست تلفظ کند.

مادر کریم همیشه نسبت به گفته‌ی او شوق وافری نشان می‌دهد؛ از این رو کلمه‌ای که کریم گفته را به شما میگوید و شما باید تعداد کلمه‌های ممکن که کریم با مدنظر داشتن آن‌ها چنین کلمه‌ای را می‌گوید را به او بگویید. (مستقل از بامعنا بودن یا نبودن این کلمات)

به مثال و توضیح آن توجه کنید.

ورودی سوال لکنت

تنها خط ورودی شامل یک رشته به طول حداکثر ۲۰ حرف از حروف بزرگ انگلیسی است.

 

خروجی سوال لکنت

تنها خط خروجی باید شامل یک عدد باشد که برابر با جواب مسئله است.

 

حل سوال لکنت (به زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس)

 

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <algorithm>
#include <numeric>
#include <vector>
#include <map>
#include <iomanip>
#include <string.h>
#include <string>
#include <queue>
#include <deque>
#include <bitset>
#include <iterator>
#include <list>
#include <stack>
#include <set>
using namespace std;

const char nl = '\n';
#define IN(A, B, C) assert( B <= A && A <= C)
#define PI 3.1415926535897932384626433832795
#define tr(c,i) for(__typeof__((c)).begin() i = (c).begin(); i != (c).end(); i++)
#define present(c,x) ((c).find(x) != (c).end())
#define cpresent(c,x) (find(all(c),x) != (c).end())
#define sz(a) int((a).size())
#define acc ios::sync_with_stdio(false);cin.tie(0);cout.tie(0);
#define ll long long
#define ld long double
#define inf 2147483647
#define infll 9223372036854775807
#define pr(i) cout << setprecision(i);
#define prc(i) cout << fixed << setprecision(i);
#define endl '\n'
#define all(x) (x).begin(), (x).end()
#define rall(x) (x).rbegin, (x).rend()
#define rep(i , j , n) for(ll i = j ; i <= n ; i++)
#define per(i , j , n) for(ll i = j ; i >= n ; i--)
#define debug(n1) cout << #n1 << ": " << (n1) << endl
#define adebug(n1) cout << #n1 << ": "; rep(i, 0, (sizeof(n1)/sizeof(*n1))-1) cout << n1[i] << " "; cout << endl;
#define vdebug(n1) cout << #n1 << ": "; rep(i, 0, n1.size()-1) cout << n1[i] << " "; cout << endl;
#define bdebug(n1) cout << #n1 << ": "; for(const auto&value : n1) cout << value << " "; cout << endl;
#define ndebug(n1, n) cout << #n1 << ": "; rep(i, 0, n-1) cout << n1[i] << " "; cout << endl;
#define ell endl << endl;
//#define max(a, b) ((a > b) ? a : b)
//#define min(a, b) ((a < b) ? a : b)
ll max(int a,ll b){ return max((ll)a,b);}
ll min(int a,ll b){ return min((ll)a,b);} 
ll min(ll a,int b){ return min(a,(ll)b);}
ll max(ll a,int b){ return max(a,(ll)b);}
#define mp make_pair
#define pb push_back
#define fi first
#define se second
ll dx[]={0,0,1,-1};
ll dy[]={1,-1,0,0};
ll dxk[]={0,0,1,-1,1,1,-1,-1};
ll dyk[]={1,-1,0,0,1,-1,1,-1};
bool isint(double d) { return (d == floor(d));}
bool isint(float d) { return (d == floor(d));}
ll gcd(ll a, ll b) { return b ? gcd(b, a%b) : a; }
ll lcm(ll a, ll b) { return a * b / gcd(a, b); }
ll ipow(ll a, ll b)
{
  ll r = 1;
  rep(i, 1, b) r *= a;
  return r;
}
#define mod 1000000007//1000000007, 998244353
ll power(ll a,ll b){
  if(a==1 || b==0)
    return 1;
  ll c = power(a,b/2);
  ll res = (c*c) % mod;;
  if(b%2)
    res = (res*(a % mod))%mod;
  return res;
}
bool isPrime(int n)
{
  if(n == 1)
    return false;
  for(int i=2; i<=sqrt(n); i++)
  {
    if(n % i == 0)
      return false;
  }

  return true;
}
string toBase(int n, int b)
{
  string oval = "";
  while(n >= 1)
  {
    if(n%b < 10)
      oval += to_string(n%b);
    else
      oval += 'A' + (n%b - 10);
    n /= b;
  }
  reverse(oval.begin(), oval.end());
  return oval;
}

void solve()
{

}

int main()
{
  #ifndef Test 
    acc;
  #endif
  string s;
  cin >> s;
  int counter = 1;
  for(int i=0; i<s.length(); i++)
    counter *= (s[i] == 'T' || s[i] == 'D' || s[i] == 'L' || s[i] == 'F') ? 2 : 1;
  
  cout << counter << endl;
  
  #ifdef Test 
    cout << endl; system("pause");
  #endif
  return 0;
}

 

منبع سوال : وبسایت کوئرا

 

اگر روش حل بهتری برای “تمرین لکنت ” دارید برای ما ارسال کنید تا با نام خودتان به اشتراک بگذاریم.

اگر سوال خاصی را مدنظر دارید در بخش نظرات برای ما ارسال کنید تا حل آن سوال را در الویت محتوای سایت بگذاریم.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]