عضو کانال یوتیوب ما شوید.

فایل gitignore مناسب برای جنگو

فایل gitignore مناسب برای جنگو
فایل gitignore مناسب برای جنگو

اگر در حال توسعه ای پروژه ای با فریم ورک Django هستید و قصد دارید توسعه ی خود را با گیت انجام دهید احتمالا نیاز دارید تا فایل های غیر ضروری را در گیت آپلود نکنید تا بتوانید بدون تداخل در کار اعضای دیگر تیم مشغول به توسعه ی پروژه شوید.

در این نوشته ی کوتاه به شما کد کاملی را جهت قرار دادن در فایل gitignore پروژه خواهیم داد تا فایل های موقتی یا فایل هایی که فقط مربوط به لوکال شما هستند را در مخزن پروژه آپلود نکنید.

همراه ما باشید.

 

فایل gitignore مناسب برای جنگو

برای استفاده از کد زیر کافیست فایلی با نام .gitignore در مخزن اصلی خودتان بسازید و از کد زیر در این فایل استفاده کنید:

 

# Django #
*.log
*.pot
*.pyc
__pycache__
db.sqlite3
media

# Backup files # 
*.bak 

# If you are using PyCharm # 
# User-specific stuff
.idea/**/workspace.xml
.idea/**/tasks.xml
.idea/**/usage.statistics.xml
.idea/**/dictionaries
.idea/**/shelf

# AWS User-specific
.idea/**/aws.xml

# Generated files
.idea/**/contentModel.xml

# Sensitive or high-churn files
.idea/**/dataSources/
.idea/**/dataSources.ids
.idea/**/dataSources.local.xml
.idea/**/sqlDataSources.xml
.idea/**/dynamic.xml
.idea/**/uiDesigner.xml
.idea/**/dbnavigator.xml

# Gradle
.idea/**/gradle.xml
.idea/**/libraries

# File-based project format
*.iws

# IntelliJ
out/

# JIRA plugin
atlassian-ide-plugin.xml

# Python # 
*.py[cod] 
*$py.class 

# Distribution / packaging 
.Python build/ 
develop-eggs/ 
dist/ 
downloads/ 
eggs/ 
.eggs/ 
lib/ 
lib64/ 
parts/ 
sdist/ 
var/ 
wheels/ 
*.egg-info/ 
.installed.cfg 
*.egg 
*.manifest 
*.spec 

# Installer logs 
pip-log.txt 
pip-delete-this-directory.txt 

# Unit test / coverage reports 
htmlcov/ 
.tox/ 
.coverage 
.coverage.* 
.cache 
.pytest_cache/ 
nosetests.xml 
coverage.xml 
*.cover 
.hypothesis/ 

# Jupyter Notebook 
.ipynb_checkpoints 

# pyenv 
.python-version 

# celery 
celerybeat-schedule.* 

# SageMath parsed files 
*.sage.py 

# Environments 
.env 
.venv 
env/ 
venv/ 
ENV/ 
env.bak/ 
venv.bak/ 

# mkdocs documentation 
/site 

# mypy 
.mypy_cache/ 

# Sublime Text # 
*.tmlanguage.cache 
*.tmPreferences.cache 
*.stTheme.cache 
*.sublime-workspace 
*.sublime-project 

# sftp configuration file 
sftp-config.json 

# Package control specific files Package 
Control.last-run 
Control.ca-list 
Control.ca-bundle 
Control.system-ca-bundle 
GitHub.sublime-settings 

# Visual Studio Code # 
.vscode/* 
!.vscode/settings.json 
!.vscode/tasks.json 
!.vscode/launch.json 
!.vscode/extensions.json 
.history

 

بعد از ذخیره سازی این فایل به طور کامل فایل های غیرضروری توسط git نادیده گرفته می شود.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]