سرورهای سایت به داخل ایران منتقل شد

انتقال سرور به ایران بعد از مدت سه سال فعالیت ما در بستر سرورهای آلمانی با توجه به تحریم ها و افزایش قیمت های فوق العاده زیاد تصمیم به انتقال‌سرور…