مقاله احساس رباتیک دکتر دیوید هانسون

مقاله احساس رباتیک مقاله ی ترجمه شده ی احساس رباتیک که متن سخنرانی دکتر دیوید هانسون در تد می باشد به دست ما رسیده است است که مهمان این نوشته…