اضافه کردن نقشه سایت به robots.txt

اضافه کردن نقشه سایت به robots.txt نقش اصلی فایل robots.txt در صفحات وب این است که این فایل در پوشه ی روت وبسایت شما قرار می گیرید و دسترسی و…