یادگیری تقویتی(reinforcement learning) چیست؟

یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) در حال حاضر یکی از موضوعات داغ پژوهشی محسوب می‌شود و محبوبیت آن روز به روز در حال افزایش است.

یادگیری نظارت شده(superviser learning) چیست؟

در یادگیری نظارت شده کار با ایمپورت کردن مجموعه داده‌های شامل ویژگی‌های آموزش (training attributes) و ویژگی‌های هدف (target attributes) آغاز می‌شود. الگوریتم یادگیری نظارت شده رابطه بین مثال‌های آموزش…