رفع مشکل Can’t use function return value in write context

مشکل Can’t use function return value in write context یکی از خطاهایی که جدیدا با آن در وردپرس برخورد داشتم خطای بالا بود که بعد از ساعت ها کلنجار رفتن…