کتاب تمرین های پیشرفته پایتون

کتاب تمرین های پیشرفته پایتون در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Practices of the Python Pro را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را به صورت…

کتاب آموزش محور برنامه نویسی Go

کتاب آموزش محور برنامه نویسی Go در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Go Programming by Example by Agus Kurniawan  را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان…

کتاب آموزش زبان برنامه نویسی Go

کتاب آموزش زبان برنامه نویسی Go در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Production Go. Build modern, production-ready web services in Go by Herman Schaaf, Shawn  را آماده کرده…

کتاب الگوریتم های هوش مصنوعی Prolog و Lisp

کتاب الگوریتم های هوش مصنوعی Prolog و Lisp در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید AI algorithms, data structures, and idioms in Prolog, Lisp, and Java by George F….

کتاب بیگ دیتا با هدوپ Big Data Analytics with Hadoop

کتاب بیگ دیتا با هدوپ Big Data Analytics with Hadoop در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Big Data Analytics with Hadoop 3 Build highly effective analytics solutions to…

کتاب آموزش دارت Dart

کتاب آموزش دارت Dart در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Dart Programming Language Specification by The Dart Team را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را…

کتاب آنالیز داده Data Analytics with Hadoop

کتاب آنالیز داده Data Analytics with Hadoop در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Data Analytics with Hadoop An Introduction for Data Scientists by Bengfort, B. Kim را آماده…

کتاب آموزش داکر Docker

کتاب آموزش داکر Docker در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Docker Deep Dive by Nigel Poulton را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را به صورت…

کتاب هدوپ Hadoop The Definitive Guide

کتاب هدوپ Hadoop The Definitive Guide در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Hadoop The Definitive Guide, 4th Edition Storage and Analysis at Internet Scale را آماده کرده ایم…

کتاب توسعه مدرن وب TypeScript و React و Node.js و Webpack و Docker

کتاب توسعه مدرن وب TypeScript و React و Node.js و Webpack و Docker در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Modern Full-Stack Development Using TypeScript, React, Node.js, Webpack, and…

کتاب مقدمه ای بر تحلیل مالکیت محصول

کتاب مقدمه ای بر تحلیل مالکیت محصول در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید Product Ownership Analysis (POA) را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را به…

دانلود کتاب Actionable Gamification

دانلود کتاب Actionable Gamification در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید TensorFlow for Deep Learning را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را به صورت رایگان از…

کتاب TensorFlow for Deep Learning

کتاب TensorFlow for Deep Learning در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید TensorFlow for Deep Learning را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب‌رایگان را به صورت رایگان…

کتاب گرافیک کامپیوتری مجید خراشادیزاده

کتاب گرافیک کامپیوتری مجید خراشادیزاده در این نوشته برای شما کتاب‌کاربردی و مفید گرافیک‌کامپیوتری مجید خراشادیزاده را آماده کرده ایم که می توانید این کتاب را به صورت رایگان از…