زندگینامه دکتر لطفی زاده

زندگینامه دکتر لطفی زاده دکتر لطفی زاده یکی از اساتید مهم دنیای هوش مصنوعی می باشد که تحقیقات و فعالیت خود را روی منطق فازی انجام داده است. در این…