آموزش HTML – تنظیم صفحات فارسی

تنظیم صفحات فارسی در حوزه های مختلف نرم افزار همواره مشکلات همه بوده است. صفحاتی که دارای محتوای فارسی می باشند نیاز به چیدمان خاصی از لحاظ ترازبندی متن و…