عضو کانال یوتیوب ما شوید.

تابع تولید رمزعبور قدرتمند با PHP

تابع تولید رمزعبور قدرتمند با PHP
تابع تولید رمزعبور قدرتمند با PHP

تابع تولید رمزعبور قدرتمند با PHP

در این نوشته یک کلاس اختصاصی برای تولید رمزعبورهای قدرتمند برای شما ایجاد کرده ایم.

برای استفاده از این کلاس کافیست این کلاس را در کنار پروژه ی خود استفاده کنید و تنها آن را فراخوانی کنید.

 

تابع تولید رمزعبور قدرتمند با PHP

 

کلاس ساخت رمزعبور قدرتمند و قوی در PHP :

کد کلاس ساخت رمزعبور قدرتمند و قوی در PHP را می توانید در بخش زیر مشاهده کنید:

 

<?php

	/**
	 * strongPassword Class
	 * Author : Amir Shokri
	 * E-mail : amirsh.nll@gmail.com
	 * Date : 29 May, 2020
	 */

	class strongPassword
	{

		public function randomText($length, $patternType = 4) {

			if(!is_numeric($length) || $length < 1)
				$length = 20;

		  $small_alphabet = "abcdefghijklmnopqrstuwxyz";
		  $big_alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ";
		  $number = "0123456789";
		  $characters = "!@#$%^&*()[]{};:'?`~+-_,<>";

		  if(!is_numeric($patternType) || $patternType < 0 || $patternType > 4)
				$patternType = 4;

			$pettern = $small_alphabet . $big_alphabet . $number . $characters;
			if($patternType == 1)
				$pettern = $small_alphabet;
			elseif($patternType == 2)
				$pattern = $small_alphabet . $big_alphabet;
			elseif($patternType == 3)
				$pattern = $small_alphabet . $big_alphabet . $number;
			elseif($patternType == 4)
				$pattern = $small_alphabet . $big_alphabet . $number . $characters;
			else
				$pattern = $small_alphabet . $big_alphabet . $number . $characters;

		  for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
		    $n = rand(0, strlen($pettern) - 1);
		    $result[$i] = $pettern[$n];
		  }

		  return substr(implode('', $result), 0, $length);
		}

	}

	$strongPassword = new strongPassword();
	echo "<strong>&dollar;strongPassword->randomText(5) : </strong><br />" . $strongPassword->randomText(5) . "<br /><br />";
	echo "<strong>&dollar;strongPassword->randomText(20, 1) : </strong><br />" . $strongPassword->randomText(20, 1) . "<br /><br />";
	echo "<strong>&dollar;strongPassword->randomText(30, 2) : </strong><br />" . $strongPassword->randomText(30, 2) . "<br /><br />";
	echo "<strong>&dollar;strongPassword->randomText(40, 3) : </strong><br />" . $strongPassword->randomText(40, 3) . "<br /><br />";
	echo "<strong>&dollar;strongPassword->randomText(50, 4) : </strong><br />" . $strongPassword->randomText(50, 4) . "<br /><br />";

?>

 

نتیجه اجرای نمونه :

خروجی کد - کلاس ساخت رمزعبور قدرتمند و قوی در PHP
خروجی کد – کلاس ساخت رمزعبور قدرتمند و قوی در PHP

توضیحات :

 • نام این کلاس strongPassword است.
 • در کلاس strongPassword یک تابع با نام randomText که وظیفه ی ساخت رمزعبور را دارد.
 • تابع randomText دارای دو متغیر ورودی می باشد:
  • length : برای تعیین اندازه ی رمزعبور تولید شده.
  • patternType : نوع کاراکترهای تولیدی :
   • 1 : حروف کوچک
   • 2 : حروف کوچک و حروف بزرگ
   • 3 : حروف کچک و بزرگ و اعداد
   • 4 : حروف کوچک و بزرگ و اعداد و کاراکترهای ویژه
 • اندازه ی رشته ی خروجی در آخر با تابع substr در php کنترل می شود.

 

راستی یک تابع برای بررسی قدرتمند بودن رمزعبورها با جاوا هم را هم داریم اگر دوست داشتین این نوشته را مطالعه کنید.

لطفا نظرات خود را در ارتباط با این آموزش بنویسید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]