عضو کانال یوتیوب ما شوید.

دستورات تعریف در بانک اطلاعاتی

دستورات تعریف در بانک اطلاعاتی
دستورات تعریف در بانک اطلاعاتی

دستورات تعریف در بانک اطلاعاتی

دستورات تعریف بانک اطلاعاتی شامل : Create table ، Alter table ، Drop table ، Create index ، Drop index می باشد.

در این نوشته به بررسی دستورات Create table ، Alter table ، Drop table ، Create index ، Drop index در پایگاه داده ها می پردازیم.

همراه ما باشید.

 

پیشنهاد نویسنده : در ارتباط با عملگرها در پایگاه داده بخوانید.

 

دستورات تعریف در بانک اطلاعاتی

دستور Create Table در پایگاه داده

با این دستور می توان یک جدول مبنا ساخت. جدول مبنا جدولی است مستقل و نامدار.

مثال :

 

Create table s
    (s# char(5) NOTNULL,
    sname char (20) NOTNULL
    status smallint,
		    city char(15) NOTNULL,
    primary key (s#))

 

دستور Alter Table در پایگاه داده

با این دستور می توان تغییراتی در یک جدول ایجاد کرد.

مثال 1 :

 

ALTER TABLE S
ADD DISCOUNT SMALLINT

 

مثال 2 :

 

Alter table SP
Modify(S# char(10));

 

پیشنهاد نویسنده : نرمال سازی در بانک اطلاعاتی را بخوانید.

 

دستور Drop Table در پایگاه داده

برای از بین بردن یک جدول استفاده می شود.

مثال :

 

Drop table S

 

نکته : دستور Drop  به صورت فیزیکی جدول مذکور را با تمام اطلاعات موجود در آن حذف می کند. اگر بخواهیم خود جدول باقی مانده و فقط داده های درون آن از بین برود از دستور Delete  استفاده می کنیم.

 • Restric
 • Cascade

 

دستور Create Index در پایگاه داده

برای ایجاد اندیس در دسته های جدول استفاده می شود .

مثال :

 

Create Index SN on S(sname, city)
or
Create Index SN on S(sname Desc)

 

دستور Drop Index در بانک اطلاعاتی

با این دستور اندیس ایجاد شده حذف می شود.

مثال :

 

Drop Index Sn

 

دستور SELECT در بانک اطلاعاتی

این دستور وظیفه ی انتخاب رکوردها و ستون ها را از جداول بانک اطلاعاتی شما بر عهده دارد.

شکل کلی این دستور :

 

نام فیلد ها Select 
نام جدول  from
شرط جستجو where

 

مثال :

 

Select S.S# , S.status
From s
Where city =‘C2’

 

کلمات کلیدی Between  و In در دستور Select

به کمک between  می توان وجود یک مقدار در یک محدوده و به کمک in  می توان وجود یک مقدار را در مجموعه ای از مقادیر بررسی کرد.

مثال برای Between  :

 

Select P# , color , weight 
From P
Where weight between 16 , 19

 

مثال برای In   :

 

Select P# , weight 
From P 
Where weight in (12,16,17)

 

کلمه کلیدی Like  در دستور Select

از عملگر Like  در قسمت شرطی برای الگوی خاصی از جستجو مورد استفاده قرار میگیرد .

عملگر درصد (%) به جای مجموعه ای از کاراکتر ها و عملگر زیر خط (_) به جای یک کاراکتر می آید .

مثال برای Like با عملگر (%) :

 

Select *
From P
Where pname like ‘C%’       or ------> not like  

 

مثال برای Like  با عملگر (_) :

 

Select pname 
From p
Where pname like ‘C__’

 

پرس و جو های مبتنی بر پیوند جدول ها

پیوند نوعی پرس و جو است که طی آن عمل بازیابی از بیش از یک جدول انجام می پذیرد .

مثال :

 

Select S.S# , S.city , P.P# , P.city 
From S,P 
Where S.city=P.city

 

Select  متداخل

می توان در درون یک دستور select ، دستور select دیگری را نیز تعریف کرد.

 

Select sname from s
Where s# in (select S# from SP
            where p#=‘P2’)

 

کلمه Group By  و Having در دستور select

مثال :

 

Select P# from SP
Group By P#
Having count (*)>1

 

کلمه Exists در دستور Select پایگاه داده

فرم کلی آن به صورت exists (select * From …)  است . چنین عبارتی به مقدار درست انجام می شود ، اگر مجموعه حاصل از ارزیابی پرس و جوی داخلی تهی نباشد.

مثال :

 

Select sname from s
Where exists (select * from SP
where S#=S.S# AND P#=‘P2’)

 

ALL  و ANY و در دستور select

عملگر ALL  برای مقایسه «همه مقادیر» و عملگر ANY  برای «هر یک از مقادیر» استفاده می شود.

مثال برای ANY :

 

Select pname from P
Where weight =ANY (11,13,15,17,19)

 

مثال برای ALL  : 

 

Select Sname from S
Where status > ALL (select status from S
where city =‘C2’)

 

دستور Insert در پایگاه داده

برای درج رکورد از دستور Insert استفاده می شود.

مثال :

 

Insert Into P(P#,City,weight)
value (‘P7’,’C1’,’24’)

 

برای یادگیری مباحث بیشتر پایگاه داده کتاب پایگاه داده ی پیشرفته را بخوانید.

اگر سوالی در ارتباط با مسائل مربوط به پایگاه داده دارید در بخش نظرات این نوشته برای ما بنویسید.

موفق باشید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]